Column

Adéle Jeuken

Er is over géén onderwerp meer geschreven, dan over het onderwerp communicatie. Bij het voorbereiden van deze column ging ik op zoek naar de betekenis van het woord communicatie. Het is afgeleid van het Latijnse woord communis, dat zich als volgt laat vertalen: “… in essentie iets op een liefdevolle wijze delen en ook elkaar wederzijds dienen.” Aanvullend wordt daarbij vermeld, dat echte communicatie geschiedt van hart tot hart en niet van hoofd tot hoofd. De stelling is dat de communicatie die het hart buitenspel zet, nooit echte communicatie kan zijn. Een uitleg die in eerste instantie weinig te wensen overlaat aan duidelijkheid en mijn wenkbrauwen, die zich daarvoor goed lenen, doen fronsen. Na een moment van rust, komen er vragen als ‘hoe doe ik mijn communicatie’ en ‘hoe communiceren wij als afdeling volmacht met onze gevolmachtigd agenten’? Communicatie lijkt zo eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Een aantal jaren geleden heeft een aantal van u samen met ons van gedachten gewisseld over de wijze waarop we inhoud kunnen geven aan onze communicatie. De overstap naar B1 werd gezien als een goede stap voorwaarts, maar er was nog meer te verbeteren. Daaraan hebben we hard gewerkt, maar we zijn er nog niet. Onlangs hebben we een aantal van u geïnterviewd over de productmodule op het Volmachtweb. Met uw input wordt aan het verbeteren van de productmodule gewerkt.

We delen veel informatie met u door het jaar heen. Een stroom aan informatie die de laatste jaren niet alleen in omvang, maar ook in tempo enorm is toegenomen. Ons streven is te komen tot zoveel mogelijk bundeling in de vorm van een nieuwsbrief, echter in de praktijk sturen we ook nog op gezette tijden afzonderlijke mails. Een aantal van u heeft te kennen gegeven, over een aantal belangrijke onderwerpen graag meer (achtergrond) informatie te ontvangen. Hieraan geven we graag invulling. In dit magazine laten we collega’s en deskundigen aan het woord om kennis, kunde en persoonlijke ervaringen te delen. Hiermee hoop ik dat we, zij het op bescheiden schaal, invulling weten te geven aan de definitie van échte communicatie waarvan ook het wederzijds dienen, een belangrijk aspect is. Veel leesplezier.

Vriendelijke groet, Adéle Jeuken