5. Duurzaam herstel bij letselschade

Het lijkt een vreemde en onmogelijke combinatie, duurzaam schade herstellen bij een letselschade? Want hoe kun je duurzaam herstellen bij verwondingen? Toch draagt ons team letselschadebehandeling op de lange termijn een steentje bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als een klant betrokken raakt bij een ongeval en een ander loopt daarbij verwondingen op dan is dat een ingrijpende en vervelende ervaring voor de klant en het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat de behandeling van een letselschade goed verloopt. En juist bij letselschades kan het schaderegelingsproces soms ingewikkeld zijn omdat er veel partijen bij betrokken zijn, zoals verzekeraars, belangenbehartigers, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Gedagscode Behandeling Letselschade Om de behandeling van letselschades soepel, respectvol en transparant te laten verlopen zijn wij aangesloten bij de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’. Deze gedragscode is bedoeld voor ongevallen, waarbij een slachtoffer ernstiger letsel heeft opgelopen. Wanneer is hiervan sprake? Als een slachtoffer zes maanden na het ontstaan van het ongeval nog lichamelijke en/of emotionele beperkingen ondervindt, is sprake van ernstiger letsel. Een onafhankelijke partij toetst of wij de gedragsregel naleven. Herstelgerichte dienstverlening Herstel is een breed begrip, het gaat niet alleen om medisch herstel, maar ook om praktisch, sociaal, psychologisch en emotioneel herstel. Het gaat om het vinden van een nieuw perspectief en het herwinnen van zelfredzaamheid en autonomie in zowel privé als arbeid. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak, een aanpak waarbij mensen vanuit meerdere beroepen zijn betrokken. We noemen dit herstelgerichte dienstverlening.

Herstelgerichte dienstverlening kent vijf vormen van herstel:

  • fysiek herstel; medisch of paramedisch
  • praktisch herstel; hulp en ondersteuning die nodig is in het dagelijks leven
  • psychologisch herstel; behandeling door psycholoog of psychiater
  • emotioneel herstel; rouwverwerking en leren omgaan met verlies en onrecht
  • sociaal herstel; herstel van de positie van betrokkene in de maatschappij en het gezin.

Duurzame inzetbaarheid Een slachtoffer wil niets liever dan weer grip krijgen op het eigen leven. Maar soms is herstel naar hoe het was niet meer mogelijk. Een ongeval met blijvend letsel is geen eindpunt, maar een startpunt: op een positieve manier vooruitdenken en vooral doen! Bij duurzame inzetbaarheid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van slachtoffers of belanghebbenden in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Hierdoor leert men om beter in te spelen op veranderingen in werk en het privéleven. Zo snel mogelijk na het ongeluk wordt gekeken naar mogelijkheden om te ontzorgen. Kunnen we hulp bieden bij bijvoorbeeld re-integratie in eigen of ander werk, het voorkomen van studievertraging bij scholieren en studenten of ondersteunen bij woningaanpassingen en het begeleiden bij WMO-trajecten (wet maatschappelijke ondersteuning)? Zelfredzaam en toekomstperspectief Uiteindelijk willen we dat het slachtoffer zowel privé als in het werk zoveel mogelijk zelfredzaam kan zijn. Op eigen kracht in de maatschappij mee kunnen doen waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die resteren, is het beste voor iedereen. Het zijn belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Werken aan een toekomstperspectief heeft een positieve invloed op herstel. Daarbij is het belangrijk dat alle deskundigen en belanghebbenden zo goed mogelijk samenwerken om zo snel mogelijk na een ongeval de hulpvragen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Uiteindelijk zal deze aanpak resulteren in hogere slachtoffertevredenheid, kortere doorlooptijden en verlaging van de behandelkosten. Door het inzetten van herstelgerichte dienstverlening draagt a.s.r. haar steentje bij aan een duurzamere en betere samenleving!